Ferenc Farkas

String quartet / Vonósnégyes

This work exist on CD

> Description: english | magyar

> no1 Allegro maestoso
No JavaScript - no Flash Media!
> no2 moderato
No JavaScript - no Flash Media!
> no.3 moderato
No JavaScript - no Flash Media!
Composed: 1970 - 1972
Parts: 1) Allegro maestoso - 2) Moderato - 3) Moderato
Durata:  15 '
Publication:

score :Editio Musica Budapest
parts : Editio Musica Budapest

english

I have long been preoccupied with the idea of writing a string quartet. Quite frankly, whenever I recalled for myself the tradition of this exquisite genre, I kept on postponing composition. After the summits represented by the great series of quartets – Beethoven’s 18, Bartok 6 works and the solitary masterpieces : Debussy, Ravel, Berg – it takes considerable courage to attempt a new string quartet. And yet how many made the plunge. The final impetus to write mine was given by a commission from the Hungarian Radio

The first sketches were jotted down in 1970, but works of another kind prevented me from completing the piece until the summer of 1972.
 
The three movements are framed by a brief ritornello, appearing before the movements, always in different form and lengths, each according to the “action” of the movements. This “action” which unfolds behind the formal scheme can only be characterized by generalities since music “only expresses itself”.
 
The first movement is a succession of vehement, dramatic and lyrical elements, the second is pondering, lyrical and vibrating, the third is like a ”fleeting vision”. All three movements are interconnected.
The construction of the first is : A – B – C – D – A1 - B1 - C1 - D1, - A2 - of the second : A – B – C – Ab, - of the third approximates the so called ”bridge-form” (A – B – C – B – A) but the musical material of the individual sections is not rigidly separated but is interwoven with the material of other sections.
 
Dodecaphony appears in twelve-tone rows and in the application of note-groups consisting of twelve notes (Zwölftongruppen) always in a flexible manner, never dogmatically.
 
I never relinquish any of my melodic, rhythmic and formal ideals.
 
Ferenc Farkas

Magyar

Már régóta foglarkoztatott egy vonósnégyes megírásának terve, ám megvallom,  amikor csak felidéztem ennek a magasrendű műfajnak múltját és hagyományait, mindig későbbre halasztottam a komponálást. A nagy sorozatok, Beethoven 18, Bartók 6 kvartettje, s a nagy egyedi remekek : Debussy, Rayel, Berg zenei csúcsai után nagy merészség kell ahhoz, hogy új vonósnégyest írjunk. És mégis mennyien vállalkoztak erre! Engem a rádió felkérése biztatott fel elhatározó módon, hogy vonósnégyesemet megírjam. 

Első vázlatai 1970-ből valók, ám közbejött más munkáim miatt csak 1972 nyarán fejeztm be. Három tételét rövid ún. RITORNELL keretezi, mely a tételek előtt és az utolsó tétel végén hangzik fel mindig más formában és terjedelemben, a tételek "cserekménye” szerint. Ez a "cselekmény", mely a formaváz mögött bontakozik ki, szavakkal csak áltaIánosságban jellemezhető, hiszen a zene "csak önmagát fejezi ki” (Stravinsky) : az első tétel indulatos, drámai és lírai elemeinek egymásutánjában, a második tétel elmélkedő, lírai és vibráló részeiben, a harmadik tétel "tovatűnő látomás"-szerűségében; s a három tétel egymásrautaltságában nyilvánul meg. Az első tétel formai építkezése : A-B-C-D-A1-B1-C1-D1-A2  - a másodiké : A-B-C-Ab, a harmadiké pedig  talán az u.n. "hídformát” (A-B-C-B-A) közelíti meg leginkább, de az egyes részek zenei anyaga nem külónül el mereven, hanem beleszövődik más részek anyagába. 
 
A dodekafónia elve részben tizenkétfokú sorok, részben pedig tizenkét hangból álló hangcsoportok alkalmazásában valósul meg, mindig rugalmasan, sohasem feladatszerűeniskolásan, vagy dogmatikusan-merev módon; anélkül, hogy dallami, ritmikai és formai igényemet feladnám. 
 
Farkas Ferenc