Ferenc Farkas

Omaggio a Pessoa

cantata for tenor solo, mixed choir and orchestra

> this work exists on CD

Description: english | magyar

> Audio sample : no.8 Cada um cumpre
No JavaScript - no Flash Media!
Composed: 1985
Text: in Portuguese by Fernando Pessoa
Hungarian translated by Ernö Hárs
Parts: 1) As ilhas afortunadas / A boldogok földje - 2) Ja sobre a fronte / Màr ösz a hajdan - 3) Abdicaçao / Lemondàs) - 4) Viajar ! / Visz az ùt ! - 5) Nao é ainda / Nincs végleg itt - 6) Tao cedo passa / Oly hamar mùlik - 7) E talvez / Ki tudja - 8) Cada um cumpre / Azt az életet
Durata: 20'
Setting: 3 (III=picc.), 3 (III=c.i.), 3 (III=cl.b.), 2 (cfg.) – 4, 3, 3, 1 – timp., batt. – arpa – archi
Publication:  Editio Musica Budapest
Reworking:  Omaggio a Pessoa for voice and piano

english

Ferenc Farkas commemorated the fiftieth anniversary of the Portuguese poet's death with a cantata entitled “Omaggio a Pessoa” composed for tenor solo, mixed voices and orchestra. Fernando Pessoa (1888-1935) is a strange phenomenon in Portuguese literature who published his poems of various styles under three different pseudonyms, in addition to his own name. This diversity of styles, the playful variability of changing disguises inspired the composer in 1985 to write a commemorative cantata. Ferenc Farkas formulated the congeniality of his make-up with Pessoa the following way: "I was repeatedly reproached for composing in different styles. I answer with Rilke’s words: Woher dein Recht, in jeglicher Kostüme, in jeder Maske wahr zu sein? Ich rühme. In the work of the Portuguese poet Fernando Pessoa, who was writing under different names, similar phenomena can be discovered. This attitude towards arts and this variety in which I partly recognised myself encouraged me to deal with Pessoa’s poetry. The different moods of the musical movements follow the message of the poems”. The thematic link between the eight poems published under three different names is the metaphor of man's path of life in its temporary character understood as wandering and of implacable, ultimate death. The melody in the first movement beginning with the words "What does the dreaming wave say" is emphasised by undulating accompaniment. The second movement written under the name Ricardo Reis is about premature age; it is lyrical and melancholic in mood just as the subsequent movement entitled "Resignation" written again under the poet's original name. The vigorous, fast fourth movement depicts the strains of travelling. The four poems written under three different names and making up the second half of the cycle ponder about the transitoriness of life in a tone of painful resignation into the unavoidable farewell.

Rita Kaisinger

magyar

„Omaggio a Pessoa” címmel tenor szòlóra, vegyeskarra és zenekarra komponált kantátával emlékezett meg Farkas Ferenc a portugàI költȍ halálának fél évszázados évfordulójáròl. Fernando Pessoa (1888-1935) a portugál költészet különös alakja, aki különbȍz6 stílusù költeményeit, saját nevén írt versein kívül három más álnéven adta közre. Éppen ez a stílusbeli sokszínűség, a különféle álruhák cserélgetésének játékos változatossága ihlette a zeneszerzőt 1985-ben az emlékkantáta komponálására. Pessoához füzȍdȍ alkati rokonságát saját szavaival így fogalmazta meg Farkas Ferenc: "Sokan szememre hányták, hogy különbözö stílushan komponálok. Rilkével válaszolok: "Woher dein Recht, in jeglicher Kostüme, in jeder Maske wahr zu sein? Ich rühme«. (S honnan van jogod, váltva annyi képet, hogy mégis önmagad maradj? - Dícsérek.)A különbȍző neveken írò, portugál költȍ Fernando Pessoa mȕveiben hasonlò tünetek lelhetők fel. Más álnevei: Alvaro de Campos, Ricardo Reis és Alberto Caeiro. Ez a mȕvészi magatartás és ez a sokféleség bátorított fel, melyben részben magamra ismertem, hogy Pessoa költészetével foglalkozzam. A zenei tételek különbözȍ hangulatai a versek mondanivalòját követik. " A három különbözȍ néven megjelent nyolc költeményt tematikailag a vándorlásként, a maga ideiglenességében megélt emberi életùt, és a kérlelhetetlen, végleges elmùlás metaforája köti össze. Az első, "Mit mond az álmodò hullám" kezdetȕ tételben hullámzò kíséret festi alá a dallamot. A Ricarclo Reis néven írt második tétel a korai öregségrȍl szól, amely a rákövetkező, ismét eredeti névvel jegyzett "Lemondás" című tétellel együtt lírai, melankolikus hangvételȕ. Lendületes, gyors tétel az utazás hajszáját festő negyedik. A ciklus második felét alkotó három különböző néven írt négy költemény az élet mulandóságáról tűnődik, az elkerülhetetlen bùcsùba való fájdalmas beletörődés hangján.

Kaisinger Rita